Dezinfekcia


Dezinfekcia je súbor opatrení smerujúci k likvidácií mikroorganizmov pomocou chemických alebo kombinovaných postupov, ktoré majú za cieľ prerušiť cestu nákazy od zdroja k vnímavému jedincovi.

Môžeme ju definovať ako ničenie alebo zneškodneniu mikroorganizmov na živých a neživých materiáloch vo vonkajšom prostredí (voda, vzduch) na neporušenej pokožke (dezinfekcia kože, rúk, rôzne časti tiel zvierat).

Cieľom dezinfekcie je aby na predmetoch, prostrediach a živých tvoroch neboli mikróby, ktoré by mohli spôsobiť ochorenie jedincov.

Najčastejšie ošetrované objekty a zariadenia:

  • Budovy s veľkou migráciou ľudí: sauny, bazény, zdravotnícke zariadenia, policajné a väzenské cely
  • poľnohospodárske objekty živočíšnej výroby
  • dopravné prostriedky (taxi, MHD)
  • byty po zomrelých
  • pivnice a suterény po zatopení
  • povaly a strešné priestory pred a po odstránení holubieho trusu a pod.

Všetky používane prípravky sú povolené pre ochranu a ohniskovú dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu.